top of page
1. Sprzedawca

Nazwa: NATURA IMUNECO, sro
Siedziba i lokal handlowy: Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
IČ: 06331785, DIČ: CZ06331785

Przyjęty:   8 sierpnia 2017 r.
Telefon:   +420 383 579 181
E-mail:   info@naturaimuneco.cz
Godziny otwarcia:   PON-PT 8:00-14:00

2. Informacje

Podane przez sprzedającego informacje o towarze i cenie są wiążące, z wyjątkiem oczywistych błędów. Przedstawione ceny zawierają wszystkie podatki i opłaty, z wyjątkiem kosztów dostawy towaru.

Informacje o akceptowanych metodach płatności podawane są w procesie zamówienia. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat w zależności od sposobu płatności.

Przyjęcie oferty z uzupełnieniem lub odstępstwem nie jest przyjęciem oferty.

Potwierdzenie treści zawartej umowy w formie innej niż pisemna, z której wynikają odstępstwa od faktycznie uzgodnionej treści umowy, nie ma skutków prawnych.

Przyjęcie niezamówionego wykonania przez kupującego nie oznacza przyjęcia oferty.

Zdjęcia zamieszczone na stronie sklepu odpowiadają sprzedanym towarom.

3. Dostawa towarów

Sprzedający dostarczy kupującemu towar w całości, nie później niż w ciągu 10 dni od potwierdzenia zamówienia, chyba że poszczególne towary określają inny termin dostawy. Jeżeli towar jest oznaczony jako "w magazynie", sprzedający wyśle towar najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru i zapłaty. Zaleca się kupującemu jak najszybsze sprawdzenie towaru po jego otrzymaniu.

Sprzedający prześle kupującemu dokumenty towarowe, w szczególności dokument podatkowy, potwierdzenia i zaświadczenia niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później niż w ciągu dwóch dni od otrzymania towaru przez konsumenta.

Jeżeli kupujący tego zażąda, sprzedawca potwierdzi mu na piśmie zakres i czas trwania jego zobowiązań wynikających z wadliwego wykonania oraz sposób, w jaki kupujący może z nich skorzystać.

Cena i sposób dostawy


Jeżeli sprzedający nie dotrzyma terminu dostawy lub wysyłki towaru, udzieli kupującemu rabatu w wysokości 10% ceny kolejnego zakupu. Pozostałe roszczenia kupującego pozostają nienaruszone.

Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie z naruszeniem ciążącego na nim obowiązku, zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu opłatę składową za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 PLN, ale nie więcej niż 58 PLN Sprzedający jest uprawniony po udowodnieniu kupującemu drogą mailową i wyznaczeniu mu nowego rozsądnego terminu na przejęcie, sprzedania towaru w odpowiedni sposób. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia kosztów magazynowania oraz kosztów bezużytecznej dostawy towaru od kupującego z przychodów ze sprzedaży z powodu braku współpracy ze strony kupującego.

4. Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub płatności. Termin ten ma na celu zapoznanie kupującego w rozsądnym zakresie z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.

Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru.

Kupujący w ciągu 14 dni prześle lub przekaże Sprzedającemu odstąpienie od umowy. Kupujący nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Dla ułatwienia komunikacji należy w odstąpieniu podać datę zakupu lub numer umowy/dokumentu sprzedaży, dane bankowe oraz wybrany sposób zwrotu towaru.

Sprzedający zobowiązany jest zwrócić kupującemu kwotę w całości odpowiadającą cenie towaru oraz opłaconym kosztom jego dostawy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę od kupującego. Jeżeli sprzedawca oferuje kilka opcji w ramach określonego sposobu dostawy towaru, jest zobowiązany wymienić kupującemu najtańszą z nich. Kupujący zobowiązany jest w tym samym terminie wysłać lub przekazać sprzedającemu zakupiony towar. Towar powinien zostać zwrócony sprzedającemu (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów zużycia lub uszkodzenia. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

Jeżeli zwracany towar zostanie uszkodzony w wyniku naruszenia obowiązków kupującego, sprzedający ma prawo dochodzić od kupującego odszkodowania z tytułu obniżenia wartości towaru i potrącenia go z zwracaną kwotą.

Wzór/formularz wypłaty online jest dostępny tutaj.

5. Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość odbioru

Jeżeli przejmowany towar ma wady (np. nie ma uzgodnionych lub prawnie oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do zwykłego lub uzgodnionego celu, jest niekompletny, nie odpowiada swojej ilości, wielkości, wadze lub jakości nie odpowiada innym parametrów prawnych, umownych lub przedumownych), są to wady towaru, za które odpowiada sprzedawca.

​​

Kupujący może bez zbędnej zwłoki od otrzymania towaru domagać się od sprzedającego nieodpłatnie prawa do bezpłatnego usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny; jeżeli nie jest to niewspółmierne do charakteru wady (zwłaszcza jeżeli wady nie da się usunąć bez zbędnej zwłoki), może mieć zastosowanie obowiązek dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący po odstąpieniu od umowy może żądać zwrotu ceny zakupu w całości.

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru domniemywa się, że wada towaru istniała już w momencie odbioru towaru.

Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego, jeżeli udowodni, że kupujący wiedział lub spowodował wadę towaru przed jego odbiorem.

Sprzedający za sprzedany towar używany nie odpowiada za wady odpowiadające stopniowi wcześniejszego użytkowania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, za które uzgodniono niższą cenę. W takich przypadkach zamiast prawa do wymiany kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu.

Prawa z wad

Sprzedawca odpowiada za wady powstałe po otrzymaniu towaru w czasie użytkowania podanym na opakowaniu towaru lub w załączonej instrukcji.

W tym terminie kupujący może zgłosić reklamację i według własnego uznania dochodzić wady stanowiącej istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna):

  • usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;

  • bezpłatne usunięcie wady przez naprawę;

  • rozsądny rabat od ceny zakupu; lub

  • zwrot ceny zakupu po odstąpieniu od umowy.

Istotne naruszenie umowy jest istotne, o czym strona naruszająca już wiedziała lub powinna była wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała takie naruszenie.

W przypadku wady, która oznacza drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy niemożliwa do usunięcia), kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

Jeżeli po naprawie wada, którą można usunąć wielokrotnie (trzecia reklamacja za tę samą wadę lub czwarta za różne wady) lub towar ma dużą liczbę wad (co najmniej trzy wady w tym samym czasie), kupujący może domagać się rabatu na ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji użytkowania.

6. Rozpatrywanie reklamacji

 

Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do naprawy bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Jeżeli czyni to pisemnie lub elektronicznie, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz prośbę o sposób załatwienia reklamacji.

Pobierz formularz  tutaj .

Kupujący ma obowiązek poinformować sprzedawcę o wyborze prawa przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana opcji bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia.

Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej dowodem zakupu). Termin do załatwienia reklamacji biegnie od momentu wydania/dostarczenia towaru sprzedawcy lub do miejsca wyznaczonego do naprawy. Towar na czas transportu powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie zapobiegające uszkodzeniom, powinien być czysty i kompletny.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, rozstrzygnąć reklamację, lub że do podjęcia decyzji wymagana jest profesjonalna ocena. Przekazują kupującemu informację o potrzebie ekspertyzy w tym terminie. Sprzedający rozpatrzy reklamację, w tym usunięcie wady, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, chyba że pisemnie uzgodni z kupującym dłuższy termin. Po tym okresie kupujący ma takie same prawa, jak gdyby doszło do istotnego naruszenia umowy.

Jeżeli sprzedawca odmówi usunięcia wady, kupujący może zażądać rozsądnej zniżki lub odstąpić od umowy.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia reklamacji do jej załatwienia lub do czasu, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy. W przypadku wymiany towaru lub jego części odpowiedzialność sprzedawcy obowiązuje tak, jak gdyby był to zakup nowego towaru lub jego części.

W przypadku braku możliwości monitorowania statusu reklamacji w trybie on-line, sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania kupującego o reklamacji zgodnie z jego żądaniem oraz drogą mailową lub SMS.

W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje rekompensata za celowo poniesione koszty.

7. Ochrona danych osobowych

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie podanych przez sprzedającego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (nr 101/2000 Dz.U.), w celu realizacji przedmiotu umowy. Kupującemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, jakie dane na jego temat rejestruje sprzedawca i jest uprawniony do zmiany tych danych lub wyrażenia na piśmie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Nad ochroną danych osobowych czuwa Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kupujący może poinformować sprzedawcę, że chce zaprzestać wysyłania informacji handlowych na adres e-mail uzyskany w związku z wykonaniem umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 
8. Rozwiązywanie sporów

Wzajemne spory między sprzedającym a kupującym rozstrzygają sądy powszechne.

Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późn. zm. kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna usług. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporu jest Czeska Inspekcja Handlowa. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.coi.cz.

Pozasądowe rozstrzyganie sporu konsumenckiego wszczynane jest wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozwiązany bezpośrednio ze sprzedawcą. Zgłoszenie można złożyć nie później niż 1 rok od dnia, w którym Konsument po raz pierwszy skorzystał z przysługującego mu prawa w sporze ze Sprzedawcą.

Konsument ma prawo do wszczęcia pozasądowego rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujący może również skontaktować się z dTest, ops za pośrednictwem, aby uzyskać poradę na temat swoich praw konsumenckich  www.dtest.cz/poradna  lub pod telefonem +420 299 149 009.

Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz) nadzoruje przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

9. Inne

 

Kupujący w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza konsumenta będącego osobą, która w przeciwieństwie do sprzedawcy nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu przy zawarciu i wykonywaniu umowy.

Sprzedający w rozumieniu niniejszych warunków oznacza przedsiębiorcę, który w przeciwieństwie do kupującego, przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu.

Pozostałe kwestie niewymienione tutaj reguluje Kodeks Cywilny (nr 89/2012 Dz.U.), Ustawa o Ochronie Konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.) oraz inne przepisy prawne z późniejszymi zmianami.

Umowa i związane z nią kwestie podlegają prawu czeskiemu.

Zmiany warunków w innej formie niż pisemnie uzgodnione przez obie strony są wykluczone.

Niniejsze warunki obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

bottom of page